1
متقاضیان با سرمایه گذاری در کشور مورد نظر می توانند برای خود و همسر و فرزندان تحت تکفل، مجوز اقامت امریکا را در مدت 3 ماه کاری پس از ارائه کامل مدارک، بدون ریسک دریافت کنند. اتاق برای اجاره: در این مورد معمولا خانه توسط شخص دیگری خریداری و یا اجاره شده و اتاقی از آن را اجاره میدهند ، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی بصورت مشترک استفاده میشود. از مزایای این روش این است که حساب بانکی شما از اعتبار بی
Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments