1
کاربران مهمان به همه امکانات و انجمن‌ها دسترسی ندارند. ویزاهای ۱۸۹ و ۱۹۰ اقامت دائم استرالیا می باشند. ویزای شینگن نوع A نوعی ویزای ترانزیت فرودگاهی است و به ویزایی گفته می شود که با داشتن آن اجازه دارید در یکی از فرودگاه های کشورهای حوزه شنگن پرواز خود را تعویض و به کشوری خارج از محدوده شینگن سفر کنید. با این حال، در بیشتر شهرها به نامه ای از پلیس احتیاج دارند که آنرا ضمیمه درخواست خود نمایند.
Social Bookmarking Sites
What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments